ถ้าเรียนรู้แล้วไม่ได้ใช้ก็จะคืนให้อาจารย์ทั้งหมดเลย... If you have learned it and not practised it, it will slowly be forgotten.